За списание Критика и Хуманизъм

Сп. Критика и хуманизъм е основано през 1990 г. и е първото независимо академично списание в България. Издател на списанието от основаването му е ФХСИ.

Критика и хуманизъм е списание за хуманитарни и социални изследвания и има интердисциплинарен профил, с водещ акцент върху съвременната политическа философия и социална теория. Основна цел на списанието е да стимулира и да дава публичност на критическите рефлексии в хуманитарните и социални науки върху водещите проблеми на съвременните общества.

Списанието е отворено както за текстове, търсещи теоретично критическо преосмисляне на променящия се социален свят, така и за емпирични социални изследвания, анализиращи възлови социални и граждански проблеми в български, европейски и глобален контекст.

Сп. Критика и хуманизъм излиза с тематични броеве. Темата на броя акцентира върху възлов научен и/или социален проблем, който задава рамката на публикуваните в броя изследвания. Темите на броевете се обявяват предварително и изразяват специфичните изследователски акценти в политиката на списанието.

Всеки тематичен брой се съставя от „водещ броя” редактор, в сътрудничество с редколегията на списанието.

Списанието се издава в два броя годишно, както и допълнителни специални броеве (обикновено на английски език). Някои томове се публикуват като двойни издания, поради по-голямия брой статии.

Сп. Критика и хуманизъм работи в широка международна мрежа от автори и научни институции. Списанието е член на европейската електронна мрежа от културни и академични издания Eurozine. Представено е също и в ntral and Eastern European Online Library.

Списание KX