Критика и Хуманизъм | 21 | 2006 | Висше образование и научни изследвания в общества на знанието

 

водещ броя: Мартин Канушев
брой: 1, 2006, с.384, ISSN:0861-1718

Купи изданието

Съдържание на изданието

Необходимостта от нов Закон

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Татяна Калканова

Татяна Калканова е член на Българския Парламент, НДСВ

Новият Закон за висшето образование

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Таня Петрова

Таня Петрова е журналист от в-к „Сега“
E-mail: makke@abv.bg

Новият Закон за висшето образование -- жалон и детайли

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Анастас Герджиков

Анастас Герджиков е професор по римска литература, доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет, Берлин, специализирал е в Австрия (1994) и Германия (1997). Заемал е длъжностите заместник министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания” (2008-2009), заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (2010-2011). Член е на редколегията на списание „Стратегии на образователната и научната политика”.

e-mail: agerdjikov@yahoo.com

Управлението и финансирането

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Марко Тодоров

Марко Тодоров е асистент в Русенски университет „Ангел Кънчев“

Проект за Закон за висшето образование

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автори: П. Бояджиева и др.

Пепка Бояджиева е професор в Института за изследване на обществата и знанието, БАН, председател на Научния съвет на института и член на Общото събрание на БАН. Тя е почетен професор по социология на образованието в Университета в Нотингам, Великобритания, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и НБУ, академичен сътрудник в Центъра за академични изследвания в София, кореспондент на списание International Journal of Lifelong Education, експерт към Европейската комисия.

Автор е на 13 монографии, сред които Университет и общество (1998), Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим (2010), The LLL Hybrid: Policy, Institutions.

e-mail: pepka@sociology.bas.bg

Проект за Закон за висшето образование

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автори: К. Велев и др.

Проект за Закон за висшето образование

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автори: А. Герджиков и др.

Анастас Герджиков е професор по римска литература, доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет, Берлин, специализирал е в Австрия (1994) и Германия (1997). Заемал е длъжностите заместник министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания” (2008-2009), заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (2010-2011). Член е на редколегията на списание „Стратегии на образователната и научната политика”.

e-mail: agerdjikov@yahoo.com

т.

Израстване на научните кадри. Научни звания и научни степени

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Христо Тодоров

Христо Тодоров е професор по философия в Нов Български Университет

E-mail: htodorov@nbu.bg

Висшето образование: предизвикателства и прспективи

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Мирослав Дачев

Мирослав Дачев е професор по семиотика на изкуството в НАТФИЗ

e-mail: midachev@abv.bg

Apologia Declarationis Boloniensis contra murmurantes

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Димка Гичева-Гочева

Димка Гичева-Гочева е доцент по философия в СУ „Св. Климент Охридски“

e-mail: gichevagoc@phls.uni-sofia.bg

Турският опит в управлението и реформирането на висшето образование

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Кемал Гюрюз

Кемал Гюрюз, Технически университет в Трабзон, Турция

Болонският процес в Хърватска

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Паво Баришич

Паво Баришич е професор по философия в Загребския университет

Ще стане ли България част от обществото на знанието?

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Бойчо Кокинов

Бойчо Кокинов, (поч. 2013 г.), доктор по когнитивна наука, НБУ

Докторантските програми и европейската общност

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Димитър Димов

Димитър Димов е докторант в катедра „История и теория на културата“, СУ „Св. Климент Охридски“.

Предаване и производство на знанието в съвременния университет

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Растко Мочник

Растко Мочник е социолог, основател на INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS в Любляна, Словения.

Скритата програма на университета

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Антоний Тодоров

Антоний Тодоров, доцент в Нов Български Университет

e-mail: atodorov@nbu.bg

Към социогенезиса на знанието. Защо университетското образование не се поддава на унификация

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Красимир Стоянов

Красимир Стоянов е професор по философия в Университета в Хановер

e-mail: krassimirstojanov@yahoo.de

Социализацията -- между социалното фасониране и процесът на индивидуализация

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Ваня Серафимова

Ваня Серафимова е главен асистент по социология в Минно-геоложкия университет, София

e-mdil: serafimova.vanya@gmail.com

Философията в българското образование до 1947 година

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Атанас Стаматов

Атанас Стаматов e професор по история на философията в Минно-геоложкия университет, София

e-mail: at_stamatov@abv.bg

Еволюция на философското образование в тоталитарна България

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Добрин Тодоров

Добрин Тодоров e професор по история на философията в Минно-геоложкия университет, София

e-mail: dobrintodorov61@abv.bg

Българският разказ за падането под османска власт

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Десислава Лилова

Десислава Лилова, Югозападен университет “Неофит Рилски“

Сюжети и предикати. Отново за учебниците по история

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Албена Хранова

Албена Хранова e професор в Пловдивския университет

e-mail: albena.hranova@gmail.com

Букварите през социализма и социализмът през букварите

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Елена Стойкова

Елена Стойкова е главен асистент към катедра „Социология“ на СУ „Св. Климент Охридски“

e-mail: elena@stoykova.org

Инициативата за върхови изследваниа и нейният дългосрочен ефект

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Тим Щухтай

Тим Щухтай, Хумболтов университет на Берлин

Трябва да бъдат разрешени и предприемачески университети

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Тим Щухтай

Тим Щухтай, Хумболтов университет на Берлин

Проект Култура на качеството в Университет Улуда

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Мустафа Юрткуран

Мустафа Юрткуран, Uludag University,Turkey
e-mail: ozelkalem@uludag.edu.tr

Студенстки прием в програмите за дистанционно обучение към Анадолския университет

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Енгич Атач

Енгич Атач е професор по публични финанси, бивш ректор на Университет Анадолу

Изследователска дейност на бакалавърско ниво

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Морис Гринберг

Морис Гринберг, Нов Български Университет

e-mail: mgrinberg@nbu.bg

Пътища за реформиране на университетското класическо образование

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автори: Виолета Герджикова; Йоана Сиракова; Николай Шаранков

Виолета Герджикова е магистър по класическа филология (1987) и доктор по антична култура и литература (1998). Преподавателската й работа обхваща курсове по увод в класическата филология, старогръцка култура, римска култура, латински език за неспециалисти, академично писане. Изследователските й интереси са в областта на историята на античната култура и литература, класическото образование и рецепцията на античността. С тези области са свързани и участията й в редица научно-изследователски проекти. Специализирала е в Международния изследователски център за културология, Виена (2007).

e-mail: vio@gbg.bg

 

Йоана Сиракова е магистър по класическа филология и доцент по латински език и преводознание на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, доктор по теория и практика на превода (класически езици). Преподавателската ѝ дейност включва курсове по история и теории на превода, латински език и римски автори (ораторска и философска проза, историография, поезия), проблеми на рецепцията на античните текстове в България, практически семинар по превод, историята на превода в историята на обществата. Изследователските ѝ интереси са в областта на преводознанието, на рецепцията на Античността в модерния свят, на усъвършенстването на образователните практики в преподаването на античните езици и цивилизация, с които са свързани и участията ѝ в редица научно-изследователски проекти. Специализирала е в областта на теорията на превода в Катедрата по класическа филология към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет, гост на Женевския университет към Секцията по латински език, гост-лектор на лятната школа „Docendo Discimus. Развитие и приложение на магистърска програма по латинска дидактика”, Институт по философия на Скопския университет. Участник е в международни изследователски групи, работещи в областта на рецепцията на Античността (Classical Receptions in Central and Eastern European Poetry,  Oxford University Press, A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe, Wiley Blackwell Handbook to Classical Reception series).

e-mail: sirakovayoana@gmail.com

 

Николай Шаранков е бакалавър (2001) и докторант по класическа филология (2002-2004). От 2005 г. е асистент по история и историческа граматика на класическите езици. От 2002 г. е член на редакционната колегия на списание Archaeologia Bulgarica, а от 2003 г. – сътрудник на списание L’Année épigraphique. Специализира в Женева. Преподава историческа граматика на старогръцкия език, старогръцки език и автори – атическа ораторска проза и лирика, старогръцки език за начинаещи в специалност „Стара история”. Основните му научни интереси са в областта на историята и историческата граматика на гръцкия и латинския език, палеобалкански езици, антична култура, културна история на българските земи в древността.

e-mail: nsharankov@yahoo.com

Рецензия на АНТИкорупция/ АнтиОБРАЗОВАНИЕ

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автори: Анастас Герджиков

Анастас Герджиков е професор по римска литература, доктор на филологическите науки (антична и средновековна литература). Завършил е Хумболтовия университет, Берлин, специализирал е в Австрия (1994) и Германия (1997). Заемал е длъжностите заместник министър на образованието и науката (2001-2003), управител на Фонд „Научни изследвания” (2008-2009), заместник ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (2010-2011). Член е на редколегията на списание „Стратегии на образователната и научната политика”. Преподавателската му работа обхваща курсове по латински език и автори (ораторска проза, историография, философия) и по римска литература. Научните му интереси са в областта на античната и средновековна литература, философия и политическа мисъл. Автор е на статии в български и чужди списания и сборници, на четири монографии, както и на първия български превод на Аристотеловата „Политика”.

e-mail: agerdjikov@yahoo.com

Конференцията "Висше образование и научни изследвания"

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автори: Димитър Вацов

Димитър Вацов е доктор по философия и доцент в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, както и председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални науки – София. Автор е на следните книги: Опити върху властта и истината (2009), Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността (2006); Онтология на утвърждаването: Ницше като задача (2003). Интересите му са в областта на политическата философия и особено критическата теория, както и постаналитичната философия на езика.

Адрес:
Департамент „Философия и социология“
Нов български университет
бул. „Монтевидео“ 21
София 1618
Email: dvatsov@gmail.com