Сп. Критика и хуманизъм, бр. 44, 1-2/ 2015

Тема на броя: Критика на нас самите? Фуко – актуални употреби

Водещи броя: Момчил Христов и Леа Вайсова

Краен срок: 30 октомври 2015

 

Целта на настоящия брой е да покани изследователи от целия спектър на хуманитарните и социални науки, за да предложат авторски статии, в които да покажат техните собствени употреби на инструментариума, предлаган от Фуко. По този начин надеждата е да бъде демонстрирана неговата политическа и аналитична уместност по отношение на нашето съвремие с оглед на специфичните силови отношения и знаниеви форми, които го конституират.

Във връзка с така формулирания профил на тематичния брой, съставителите биха искали да поставят следния насочващ въпрос: Как работим с Фукоянските концептуални инструменти и каква интервенция (бихме могли да) провеждаме в настоящето с тяхна помощ?

Темите, около които водещите броя предлагат да се фокусира броя, са:

 • Властови отношения и съпротива;
 • Управление, управляемост, политическа рационалност;
 • Политически техники и технологии;
 • Либерализъм, неолиберализъм, социализъм;
 • Дисциплинарни механизми и институции;
 • Биовласт, биополитики, диспозитиви на сигурност;
 • Тялото като микрополитически конструкт;
 • Пол и сексуалност;
 • Хетеротопии;
 • Дискурсивни практики и образувания;
 • Субект, субективация и техники на себе си.

 

Статиите можете да изпращате на редакторите:

l.weissova@gmail.com
momchilhrist@gmail.com

 

Внимание! Сп. Критика и хуманизъм създава нова рубрика Varia, в която ще бъдат публикувани важни актуални изследвания в широкия спектър на хуманитарните и социални науки, но необвързани с темата на съответния брой. Ръкописите трябва да отговарят на общите изисквания на списанието.