• Име: Елица Станоева
  • Email: elitza.stanoeva@metropolitanstudies.de
  • Позиция във ФХСИ: член
  • Позиция в университет/научен институт: асистент в Институт по философия и социология, БАН
Образование и научни степени

2013 доктор по история, Технически университет на Берлин

2004 магистър по история: Централноевропейски университет, Будапеща

2003 магистър по философия: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

 

публикации
  • книги

(2016) София: идеология, градоустройство и живот през социализма. София: Просвета (под печат)

(2001) Денков, Д., Е. Станоева, В. Видински. Ромски училища в България 2001 / Roma Schools in Bulgaria 2001. София: Фондация „Отворено общество”

  • статии

(2015) Социалистическата търговия в България (1954-1963): идеология, дисциплина и маркетинг. Социологически проблеми, 3-4, с. 228-249

(2015) Организиране на социалистическата търговия в България (1954-1963): доктринални противоречия и междуинституционални напрежения. Социологически проблеми, 1-2, с. 111-133

(2014) Architectural Praxis in Sofia: The Changing Perception of ‘Oriental’ Urbanity and ‘European’ Urbanism (1879-1940). In: Jan C. Behrends and Martin Kohlrausch (eds.), Races to Modernity: Metropolitan Aspirations in Eastern Europe, 1890-1940. Budapest: CEU Press, 2014, рр. 177-201

(2014) В крак с времето: два паметника на социализма в собственото им време. В: Милена Якимова, Петя Кабакчиева, Марина Лякова и Вероника Димитрова (съст.), По стъпките на Другия: сборник в чест на Майя Грекова. София: Просвета, с. 240-252

(2013) Interpretations of the Ottoman Urban Legacy in the National Capital Building of Sofia (1878-1940). In: Eyal Ginio and Karl Kaser (eds.), Ottoman Legacies in the Balkans and the Middle East. Jerusalem: European Forum at the Hebrew University, 2013, pp. 209-230

(2013) Строежът на социалистическия град: егалитаризъм или монументализъм? Критика и хуманизъм, 42, с. 55-94

(2011) Пътища на образованието. Критика и хуманизъм, 36, с. 299-306

(2011) The Dead Body of the Leader as an Organizing Principle of Socialist Public Space: The Mausoleum of Georgi Dimitrov in Sofia. In: M. Behrensen, L. Lee, A. S. Tekelioglu (eds.), Modernities Revisited, IWM Junior Visiting Fellows Conferences, vol. XIX. Vienna: IWM; available at:  http://www.iwm.at/index.php?option=com_content&task= view&id=49&Itemid=125

(2010) Sofia. In: Makas, E. G. and Damljanovic, T. (eds.), Planning Central and South-Eastern European Capital Cities in the Age of Nationalism. London: Routledge, pp. 91-107.

(2010) Централният градски площад като легитимационен ресурс: Пл. „Девети септември” в социалистическия център на София. Критика и хуманизъм, 33, с.111-138.

(2010) The Central City Square as a Legitimation Resource: The Main Square of Socialist Sofia. Critique & Humanism, 35 (special issue), pp. 285-320.

(2009) Socio-Cultural Dimensions of Urban Mass Transportation: The Introduction of Trams in Sofia (1901-1916). Іn: A. Svetieva, A. Ashtalkovska (eds.), Social and Spiritual Aspects of Material Culture. Skopje: Institute of Ethnology and Anthropology, pp. 498-511.

(2006) Футболът и градът: един необичаен месец в живота на Берлин. Социологически проблеми, 3-4, рр.114-130.

(2004) Халите в модерната топология на София: символни и социо-политически проекции. Социологически проблеми, 3-4, рр.289-306.

(2005) Софийският трамвай (1901-1934). Дискурс върху градската модернизация”. Критика и хуманизъм, 20, рр.259-282 .

  • други научни публикации

(2014) с Том Джунс, Уводни думи. Критика и хуманизъм, 43, с. 5-16

(2013) с Майя Грекова, Уводни думи. Критика и хуманизъм, 42, с. 5-14

(2012) interview with Saskia Sassen, The Global City: A Structural Hole in the Tissue of Sovereign National Territory. Critique & Humanism, 40, с. 115-132

(2011) интервю със Саския Сасен, Глобалният град е структурна празнота в тъканта на суверенната национална територия. Социологически проблеми, 3-4, с. 319-339

(2011) интервю с Лука Джулиани, Как се дефинират изследователски приоритети в европейски контекст. Критика и хуманизъм, 36, с. 287-298

(2011) интервю с Диана Мишкова, Силата на периферията в епохата на разпадане на старите центризми. Критика и хуманизъм, 36, с. 267-286

(2011) с Димитър Вацов, Уводни думи. Критика и хуманизъм, 36, с. 5-15

  • съставителство

(2014) с Том Джунс, кн. 43 на сп. Критика и хуманизъм, „Младежки култури на социализма и постсоциализма: лайфстайл, конформизъм и протест“

(2013) с Майя Грекова, кн. 42 на сп. Критика и хуманизъм, „Градът: залог на локални и глобални политики“

(2011) с Димитър Вацов, кн. 36 на сп. Критика и хуманизъм, „Качество на висшето образование в национални и глобални контексти“

  • рецензии

(2004) Международно ателие за фото и видео документалистика. В: Култура, 45, с.2.

(2004) Международно ателие за фото и видео документалистика „Визуални пътища пред интеркултурния диалог” (11-14 ноември 2004 г., Цигов Чарк)”. Социологически проблеми, 3-4, с.394-397.

(2010) Crisis Management Without Reforms. Monthly Lecture of Lajos Bokros. IWMpost, 103, р.5

 

специализации и изследователски стипендии

2016 (март-юли) стипендиант по програма Advanced Academia Program, Център за академични изследвания, София

2015 (юни-август) стипендиант по програма Young Eastern European Fellowship, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Потсдам

2014 – 2015 (април 2014 – март 2015) стипендиант в Exzellenzcluster “Kulturelle Grundlagen von Integration”, Kulturwissenschaftliches Kolleg, Университет на Констанц

2011 – 2012 (ноември 2011 – април 2012) стипендиант по програма Tsvetan Stoyanov Fellowship, Institut für die Wissen-schaften vom Menschen (IWM), Виена

2010 стипендиант по програма Paul Celan, Institüt für die Wissenschaften vom Menschen (IWM), Виена

2009 – 2010 изследовател по проект „Предизвикателства пред представителната демокрация”, Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София

От 2009 член на колектив по проект „Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени,” СУ, Катедра по социология

2008 докторантски грант, Deutsche Stiftungs-Zentrum, Берлин

2008 докторантски грант, FAZIT Stiftung, Берлин

2006 гостуващ изследовател, Berliner Kolleg für vergleichende Geschichte Europas, Свободен Университет, Берлин

2005 – 2006 гостуващ изследовател в проект “Eliten Wandel”, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Лайпцигски Университет, Лайпциг

2005 – 2007 докторант, Transatlantic Graduate Research Program Berlin-New York “History and Culture of Metropolis in the 20th century” в Center for Metropolitan Studies, Берлин, стипендиант на Германското изследователско дружество (DFG)

изследователски интереси:

Социология на града, история на социализма.