• Име: Боян Знеполски
  • Email: boyanzep@gmail.com
  • Позиция във ФХСИ: член на управителния съвет
  • Позиция в университет/научен институт: доцент, Софийски университет “Св. Климент Охридски”
магистърска степен

1994 – Висше училище за социални науки (EHESS, Paris)

1993 – Софийски университет “Св. Климент Охридски”

докторска степен

1999 – Висше училище за социални науки (EHESS, Paris)

публикации
  • книги

(2007) Пределите на субекта, София: АГАТА-А

(2004) Херменевтични парадигми, София:  АТАТА-А

  • въведения и статии

(2009) Властта, която всеки упражнява (предговор) В: Димитър Вацов, Опити върху властта и истината. София: Нов български университет, с. 7-20.

(2008) Българската преса и проекциите на успешния живот. Социологически проблеми, 3-4, с. 73-80.

(2009) Ателие на романа: спасение или изгнание на романа. Критика и хуманизъм, 29 (2), с. 325-341.

(2009) Рационалност и креативност на социалното действие. В: Социологията пред предизвикателствата на различията, София: УИ “СУ Св. Климент Охридски”,  с. 126-142.

(2007) Понятието “идеология” и неговите наследници. Социологически проблеми, Извънреден брой, с. 59-76.

(2006) Co to kreativni jednani? (Какво е това креативно действие?) В: Чапек, Я. и Швецр О.  (изд.), Filosofie jednani (Философия на действието), Прага, с. 172-183;

(2006) От индивидуалност към субективност или от субективност към индивидуалност. Критика и хуманизъм, 22, с. 131-138;

  • рецензии

(2008) Concilier Marx et Heidegger? Divinatio Journal, “Le silence sur le communisme”, 27 (spring-summer), с. 227-240.

(2005) La querelle du sujet et ses voix. Divinatio Journal, Dossier: Umberto Eco – signes, représentations, interprétations, publ. by MSHS, 21 (spring-summer), pp. 143-155.

членство в научни организации и проекти:

Член на Фондация за хуманитарни и социални изследвания

Член на редколегията на списание Критика и хуманизъм

2009-2012 “Националното като публичен репертоар“

2009-2012 “Предизвикателствата пред представителната демокрация днес”

2005-2009 “Academic Fellowship Project”

изследователски интереси:

Социология на културата, Методология на социалнонаучното познание, Хермневтика, Критическа теория