Име на проекта:

Народът и гражданското общество като ресурси на демокрацията

 

Тип:

научно-изследователски

 

Продължителност:

Членове:

Теми

Общи цели

Повишаване чувствителността на политиците и гражданските активисти към ролята на колективните мобилизации като средство за по-добро разбиране и установяване на консенсус при провеждане на обществени реформи; да се подобри комуникацията между политиците и гражданските активисти и да се улесни процесът на взимане на решение при социални конфликти.

 

Конкретни цели

Да се изяснят значенията на „народ” и „гражданско общество” като ключови принципи за мобилизация и легитимация на колективни действия; повишаване рефлексивността и способността за самокритика на участниците,  както и тяхната чувствителност към позициите на опонентите; организиране на публични събития, фокусирани върху значимостта на колективните мобилизации; създаване на помагало, предоставящо аналитични инструменти, които да бъдат от полза както за политици и социални активисти, така и за по-широка публика.

 

Дейности:

Организиране на серия от семинари; организиране на телевизионни предавания; публикуване на аналитично помагало.

Проблеми

Идентифициране на проблем(и) и контекста на анализ

През последните години българското общество бе арена на поредица от граждански протести – на служителите от градския транспорт, лекари, учители, фермери, студенти и преподаватели от висшите училища, кинематографисти, на протестите срещу АСТА и шистовия газ и пр., които са свидетелство за гражданската активност на различни професионални групи. Същевременно обаче всички тези протести не получиха вниманието и отзвука, които заслужаваха, те едва ли промениха значително – ако изобщо го промениха – българското общество. Срещата с активисти на граждански организации и движения и организирането на дискусии с тях са от изключително значение за изясняването на мотивациите, потенциала, социалната адекватност, легитимациите и възможните въздействия на колективните мобилизации на гражданите. Гражданските протести имат значителен реформаторски потенциал, въпросът е как той да получи убедителен публичен израз и да бъде осъществен. Във връзка с това проектът си поставя за цел да изследва чрез поредица от семинари и дискусии „гражданските мобилизации” както в България, така и в по-широк международен контекст. Въпросите, които ще бъдат в центъра на семинарите, са: Какъв е езикът, на който се изказва публично социалното недоволство? Кои са мобилизиращите категории и как те се употребяват от съответните активисти? Какво е отношението между „гражданско общество” и „публична власт” в България?

 

Общи цели

Проектът ще се фокусира върху три цели:

 • Да спомогне за повишаване чувствителността както на политиците, така и на гражданските активисти към значимостта на колективните мобилизации като демократичен жизнен ресурс, който предоставя възможност за по-добро разбиране и консенсусно реформиране на обществото.
 • Да позволи на двете страни позитивно да оценят социалното значение на колективните мобилизации. По този начин политиците биха могли да видят потенциала за реформи, съдържащ се в колективните мобилизации, въз основа на които да извеждат продуктивни политики. А социалните актьори биха били способни по-добре да формулират своите мотиви по публично приемлив начин и по-добре да артикулират публичните ползи, които имат предвид.
 • Да се подобри значително комуникацията между политици и граждански активисти с цел да бъдат избегнати противоречията, основаващи се на неразбиране, както и да съдейства за разрешаване на възникналите социални конфликти.

 

Кнокретни цели

 • Изясняване и диференциране на публичните значения на «народ» и «гражданско общество» като фундаментални мобилизационни и легитимационни принципи за колективно действие в демократичното общество;
 • Повишаване на разбирателството между политици и граждански активисти въз основа на споделено схващане на термините «народ» и «гражданско общество» и начините, по които те са прилагат към колективните мобилизации;
 • Смяна на ролите между политици и граждански активисти с цел да се релативизират позициите на двете групи; повишаване рефлексивността на участниците и чувствителността им към перспективите на другите групи.
 • Стимулиране критичността на участниците въз основа на убедителни аргументи както от тяхна страна, така и от страна на другата група.
 • Организиране на публично събитие с цел по-широко въздействие, засягащо проблема за колективните мобилизации и тяхната роля в демократичното общество.
 • Създаване на помагало, предоставящо аналитични инструменти за разбиране на колективните мобилизации, които да бъдат използвани както от политици и граждански активисти, така и от по-широка публика.

 

Таргет групи и бенефициенти

 • Политици от парламентарно представените партии (алумни на Българското училище за политика);
 • Представители на студенстки организации от няколко университета (Софийски университет, Нов български университет, Минно геоложки университет, Национална академия за театрално и филмово изкуство).

 

Дейности

Организиране на серия от работни срещи и лекции с всяка една от таргет групите: млади политици и представители на студентски организации от няколко университета. Работните срещи и лекциите ще се концентрират около следните шест теми:

Уъркшоп: Как (не) се става популист. Лекция: Популистките движения в Европа (сравнителен анализ);

Уъркшоп: Какъв ми е народът? Лекция: Социални и национални аспекти в понятието „народ”;

Уъркшоп: Кой е истинският гражданин? Лекция: Гражданското общество като ресурс за колективна мобилизация през 90-те в Източна Европа.

Уъркшоп: Как да кликваме на площада? Лекция: Нови медии, нови мобилизации.

Уъркшоп: Кой управлява вместо народа? Лекция: Леви критики на десните артикулации на „гражданското общество”.

Уъркшоп: Кой управлява (вместо) „гражданите”. Лекция: Десни критики на левия „народ”.

Изготвяне на специално помагало, съдържащо дефиниции и класификации на основните публични употреби на понятията „народ” и „гражданско общество” в България, взимайки предвид легитимността и нелегитимността на колективните мобилизации. Помагалото ще се концентрира около употребите на тези термини от страна на различни политически партии и експерти от научно-изследователския и неправителствения сектор. Наръчникът ще се основава на вече налични резултати от проекти, реализирани от колектива на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания и Изследователски център по социални науки. Броят ще включва също така и анализи на експерти от други страни от Европейския съюз по темата: „Народът” и „гражданското общество” като ресурс на демокрацията.

Организиране на телевизионен дебат с представители на двете таргет групи, който ще се концентрира върху проблема за положителните и негативните страни на колективните мобилизации.