Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)

независима неправителствена организация

Фондацията е основана през 1990 г. като Дружество за разпространение на научни знания „Критика и хуманизъм”, а през 2002 г. е пререгистрирана под настоящото си име по новия закон за неправителствените организации в България.

ФХСИ развива изследователски, издателски и публични дейности:

Изследователски проекти

Изследванията на ФХСИ са с подчертано академичен профил, но в тясна връзка с актуалните проблеми на съвременните общества. Основна цел на ФХСИ е да използва и развива критическия потенциал на хуманитарните и социални науки за диагностика и анализ на предизвикателствата, пред които се изправя представителната демокрация днес – в български, европейски и глобален контекст.

Изследователски акценти:

  • Европейският либерален проект и критиките на неолиберализма
  • Суверенност, нация и гражданство – локални и глобални контексти
  • Гражданското общество и социалната критика днес – между теорията и практиката
  • Въобразените общности и техните политически употреби
  • Всекидневие, потребление и политики на себе си
  • Власт и съпротиви, легалност и легитимност днес
  • Нормативни порадокси в посткомунистическите общества

Издателски проекти

ФХСИ е издател на сп. Критика и хуманизъм (две книжки годишно на български език и англисйки език), на електронното списание КХ review, както и на други извънредни публикации – специални международни броеве на сп. Критика и хуманизъм, както и издания на сборници и монографии.

Публични инициативи

ФХСИ инициира и организира множество публични форуми – семинари, конференции, дискусии, премиери и др. Постоянен форум на ФХСИ е академичният семинар Предизвикателства пред представителната демокрация днес, който се провежда веднъж месечно.

ФХСИ работи в сътрудничество с широка мрежа от университетски центрове, научни институти и неправителствени организации в България и Европа.

Повече за историята на списанието и Фондацията може да откриете тук.