Критика и Хуманизъм | 44 | бр. 1 I 2015 |

Мишел Фуко: Начини на употреба

Том I: Подчинение и критикa

Водещи броя: Леа Вайсова и Момчил Христов, кн. 44, бр. 1, 2015, с.232, ISSN:0861-1718

Купи изданието

Съдържание на изданието

Да работиш до смърт: конкуренция и сигурност

Автор: Тодор Христов

Какво може да ни накара да работим до смърт? Вероятно това би могло да бъде постигнато с насилие. Но насилието изразходва много сили. Първо, защото събужда съпротива, която трябва да сломи. Второ, защото трябва да я сломи във всяка точка, в която тя е възможна. Трето, защото нежеланото подчинение, подчинението без желание често ражда нежелани плодове.

Конкуренцията може да ни накара да работим до смърт много по-пестеливо. Но тя не е природен феномен или естествено състояние. Конкуренцията е апарат, сглобен от знания, тела, технологии, практики, норми, власт. Апарат, който има история, който се променя заедно с елементите си и със свързаните с него апарати. Тази статия ще опита да допринесе за неговата история, като съпостави два случая на работа до смърт.

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Тодор Христов

Тодор Христов е доктор по теория на литературата и доктор по социология,
преподава теория на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Последната му книга Свобода и суверенност в Априлското въстание (2013) анализира Априлското въстание като опит за създаване на режим на суверенитет без суверен, предугаждащ много от предимствата и недостатъците на режимите, на чийто възход сме свидетели днес. Основните му изследователски интереси са изследванията на властта, критическата теория и културните изследвания.

Психологията като корпоративна техника на управляемост. Как „грижата за себе си“ се обръща срещу „себе си“

Генеалогията като критическа стратегия на мисленето за „нас днес“, като „критическа онтология на настоящето“ е критическа практика на свободата. Но какви са рисковете практиките на свободата да са инструменти на господство?

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Милена Якимова

Милена Якимова е доцент в катедра „Социология”, СУ „Св. Климент Охридски”, член на редколегията на списание Критика и хуманизъм. Автор е на монографията София на простолюдието (с тарикатско-български речник) (2010). Области на интерес: градски изследвания, социална теория и прагматизъм, качествени методи за социални изследвания.

Субектът в реда и редът в субекта. „Грижата за себе си“ като грижа за чистото и мръсното

„…мръсното има потенциал да ме застраши като стабилен субект, понеже ми напомня: някога ти си бил част от цялото, някога си бил безкраен субект на насладата, някога си се пазарил; можеш да продължиш да бъдеш в системата (защото това е единственото условие да бъдеш), тогава трябва да чистиш. С чистенето гарантираш на системата, че ще бъдеш фиксиран, че ще почистиш от себе си всичко, което е остатък.“
Ясна Котеска, Санитарната енигма

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Симеон Кюркчиев

Симеон Кюркчиев е докторант по Социология в катедра „Социология“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в полето на критическа социология и социология на знанието. Неговата изследователска работа се съсредоточава върху Ню Ейдж практики и алтернативна медицина.

Да разкриеш себе си: власт и сексуален субект при Фуко

„Дами и господа! На пръв поглед като че ли е съвсем ясно какво трябва да разбираме под понятието „сексуалност“. Преди всичко сексуалното е неприлично, нещо, за което не бива да се говори“ (Фройд, 1990, с. 294)

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Леа Вайсова

Леа Вайсова е асистент в катедра „Социология“ на Софийски университет
„Св. Климент Охридски“. Член на редколегията на списание Критика и хуманизъм. Основни полета на изследователски интерес: социални движения и критическа социална теория. Сред последните й публикации са: #Протестът – анализи и позиции в българската преса лято 2013 (съ-съставител Даниел Смилов, 2014);
„Относно позицията на участника изследовател: етнометодологически бележки към „протеста“ (По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова, 2014);
„Окупирай Орлов мост! Структурни изменения на публичността“. (Критика и
хуманизъм, 41/ 2013).

Представяне на списание dВЕРСИЯ

Критика и политика на настоящето

Език

Цена:

BG 0.00 EUR

Заглавие на сгъваемия елемент

Що е критика? Опит върху концепцията на Фуко за добродетелта

Превод от английски език: Неда Генова
Редакция: Огнян Касабов и Момчил Христов

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Джудит Бътлър

Джудит Бътлър е професор в департамента „Реторика и сравнително литературознание“ и съръководител на програмата по критическа теория в университета „Бъркли“, Калифорния. Автор е на монографиите Notes toward a performative theory of assembly (2015); Senses of the subject (2015); Dispossession: the performative in the political (в съавторство 2013); Parting ways: Jewishness and the critique of Zionism (2012); Is Critique Secular? (в съавторство, 2009); Frames of War: When is Life Grievable? (2009); Who Sings the National-State?: Language, Politics, Belonging (with Gayatri Spivak in 2008); Precarious Life: Powers of Violence and Mourning (2004); Undoing Gender (2004); Antigone’s Claim: Kinship Between Life and Death (2000); The Psychic Life of Power: Theories of Subjection (1997); Excitable Speech (1997); Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”(1993); Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990); Subjects of Desire: Hegelian Refl ections in Twentieth-Century France (1987) и др.
Научните й интереси са в областта на феминистката теория, изследванията на сексуалността, континенталната философия на XIX и XX век, психоанализата.

Да преосмислим фукоянското интелектуално наследство през възможностите на една историческа социология на дискурсивните практики

Така че моят проект не е да върша работата на историк, а да откривам защо и как между дискурсивните събития се установяват някакви отношения. Ако правя това, то е с цел да разбера какво сме ние днес. Искам да концентрирам изследването си върху онова, което ни се случва днес, върху това какво сме ние, какво е нашето общество.

(Фуко, 1997б, с. 20)

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Стойка Пенкова

Стойка Пенкова е доктор по социология, доцент в катедра „Социология и науки за човека” към Философско-историческия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, заместник директор на Института за критически социални изследвания. Основните й интереси са в областта на социология на дискурсивните практики, социоанализа, неравенства и социални страдания. Автор е на монографиите: Неравенство, дискурс, наследяване (2013); Наследяване и дискурсивни практики (2013). Последни публикации: „Дискурсът за Родината като репрезентация на социалистическата идеология: дискурсивни форми и деривации в детски личен дневник от периода 1948/1953 г.“ (Социологически проблеми 1-2/2015); „Migration, family life and cultural inheritance on the two sides of the Bulgarian-Turkish border“. (The New Diversity of Family Life in Europe. Mobile Ethnic Groups and Flexible Boundaries, 2015, под печат, в съавторство с Меглена Златкова).

„Интерферентната култура“: геополитика на маргиналния феномен

Превод от румънски език: Лора Ненковска
Научен редактор: Момчил Христов

 

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Корнелиу Билба

Корнелиу Билба е преподавател в Департамента по политически науки и международни отношения на Университета в Яш „Александру Йоан Куза“ (Румъния). Следвал е философия в университетите на Яш и Лил 3 (Франция); бивш стипендиант на френското правителство, Дома на науките за човека и Университетската агенция на франкофонията. Докторската му дисертация изследва критиката на репрезентацията в археологията на знанието на Мишел Фуко. Изследователските му интереси са в областта на политическата философия, международната етика и приложната херменевтика. Корнелиу Билба е автор на монографията Hermeneutics and discontinuity: Studies of discursive archaeology (2011) и редактор на международното научно списание Meta: Research in Hermeneutics, Phenomenology and Practical Philosophy.

„I have a drone!“ Война на дронове

„Ако Apple правеха оръжия, те без съмнение щяха да бъдат дронове“
Том Енгилхард

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Стоян Ставру

Стоян Ставру е доктор по право (2009) и доктор по философия (2015), като и двете докторантури са защитени в СУ “Св. Климент Охридски”. Основните му научни интереси са в областта на биоправото и биоетиката и най-вече в различните регулативни и дескриптивни режими на човешкото тяло. Част от книгите, на които е автор, са: Човешкото тяло като предмет на вещни права (2008), Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението (2008), Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга първа. Юридическа митология на човешкото тяло. Флуктуации на правосубектността (2014) и Видения в Кутията на Пандора. Биоправо. Книга втора. Мутации при човешката репродукция. Карнавална смърт – правни аспекти (2014).Научните й интереси са в областта на феминистката теория, изследванията на сексуалността, континенталната философия на XIX и XX век, психоанализата.

Казването на истина като пределен отчет. (Към очертаването на една изследователска проблематика)

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Димитър Вацов

Димитър Вацов е доцент по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, както и председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални науки – София. Автор е на следните книги: Опити върху властта и истината (2009), Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността (2006); Онтология на утвърждаването: Ницше като задача (2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и постаналитичната философия на езика.

Разновидности на прагматистката концепция за истината

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Христо Гьошев

Христо Гьошев е доктор по философия и главен асистент в департамент „Философия и социология“ на Нов български университет. Води курсове от областите на историята на философията и съвременната теоретична и практическа философия. Изследователските му интереси са в областта на аналитичната философия, социалната философия и съвременната морална и политическа философия. Автор е на книгата Идентичност и нормативност. Изследване върху философския редукционизъм на Дерек Парфит (2013).

Понятието „значение“ при Дейвидсън

Език

Цена:

BG 1.50 EUR

Автор: Томислав Евтимов

Томислав Евтимов е докторант по философия в Нов български университет. Последни публикации: „Медийният образ на ДПС” (Език и публичност, кн. 4, бр. 3/ 2015); “Страната, протестът и контрапротестът”.