Критика и Хуманизъм | 30 | 2009 | Пол и сексуалност. Култивиране на идентичностите днес

 

водещи броя: Марина Лякова, Вяра Ангелова
брой: 3, 2009, с.368, ISSN:0861-1718

Купи изданието

Картографиране на феминисткото въображение: от преразпределение към признание и от признание към представителство

Нанси Фрейзър

 

В продължение на много години феминистите по цял свят насочваха погледа си към Съединените щати в търсене на най-напредналата теория и практика. Днес обаче феминизмът в САЩ се намира в задънена улица, притиснат в ъгъла от враждебния политически климат след 11 септември. Днес, несигурни как в настоящите условия да се стремим към справедливост по въпросите, свързани с пола1, ние връщаме жеста, насочвайки поглед към феминистите в други страни в търсене на вдъхновение и напътствие. И така днес предната линия на борбата за равенство между по- ловете се измести от Съединените щати към транснационални места като Европа, където има повече пространство за маневриране. Вследствие на това се наблюдава значителна промяна в географията на феминистката активност. Какво стои зад това географско изместване? И какви са политическите му импликации за бъдещето на феминисткия проект?

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Еманципацията не е положение всичко или нищо

Интервю на Марина Лякова с Нанси Фрейзър

 

Марина Лякова: (…) И ако отидем по-нататък, успешна ли е борбата за признание на съвременните жени и какви акценти могат още да се поставят в тази посока?

Нанси Фрейзър: Моята специфична идея за справедливост е изключително взискателна. С няколко думи, разбирането ми е, че справедливостта изисква социални уредби, които позволяват всички членове на обществото да участват наравно един с друг в социалните взаимодействия. Това означава, че те трябва да могат да взимат участие като равни във всички основни форми на социално взаимодействие: независимо дали става дума за политика, или за трудов пазар, за семеен живот и т.н. А равното участие е много взискателно условие. Не е достатъчно просто да няма правна дискриминация; равенството на участие означава да са налице всички ефективни условия, за да може човек действително да бъде участник. Тоест зависи как дефинираме „господство”.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Амортизацията на въображението в критическата теория днес?

Интервю на Димитър Вацов с Миглена Николчина

 

Димитър Вацов: (…) Нека да допълним диагнозата, която правиш там на феминизма, като разширим полето ú: Какво е състоянието на критическите проекти в социалните науки? (…)

Миглена Николчина: Има криза, която се дължи на разни причини. За мен важните са онези, които комбинират ефекта си в своеобразна амортизация на въображението. Такава причина например е зле прочетеният край на комунизма. Разигра се следният фантазмен сценарий: от една страна, западните демокрации поеха функциите на сбъднатата утопия на източните революции. Като в приказката за златната рибка what you want is what you get: каквото искаш, това и получаваш, само че в обратен ред – щом това си получил, значи това си искал. Така, какъвто и потенциал за отваряне да са имали промените, той беше неутрализиран в хода на случването им.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Феминизмът и политиката на себе си: преосмисляне на съпротивата

Ейми Алън

 

Вероятно най-трудният проблем, който възниква в полето на феминист- ката критическа теория през последните тридесет години, е проблемът за субекта. Той се корени в специфичния начин на мислене на властта, вдъхновен от работите на Мишел Фуко, според когото тя играе конститутивна роля по отношение на редица аспекти на социалната реалност. Сред тях са не само възприетите от нас норми, практики и институции, но също и самите „ние”. „[И]ндивидът, пише Фуко, не е срещуположното на властта; а е… един от нейните първи ефекти”. Този начин на мислене на отношението власт–индивид – отношение, което Фуко описва чрез понятието „подчинение” (assujettisement) – е особено привлекателен за феминистките теоретици, голяма част от които използват тази концепция, за да анализират начините, по които множеството взаимно пресичащи се оси на властова зависимост, отнасящи се до родов пол, раса и сексуалност, конституират определени по пол, раса и сексуалност субекти3. Феминистките употреби на фукоянското понятие за подчинение обаче повдигат един очевиден проблем: ако полово дефинираният субект е конституиран от властовите отношения, то как е възможно той да бъде субект, способен на действеност, автономия и съпротива срещу половото подчинение?

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Местата на жените в полетата на ранните социални науки в Германия или относно формите на мъжко господство в науката

Светла Маринова

Поставените в кавички понятия в заглавието на студията сигнализират за парадигмата, в която ще бъде дискутиран проблемът за ролята на жените в социалните науки през конкретен исторически период от възникването на социологията в определен национален контекст. Целта на студията е да постави методологически проблем, който, доколкото ми е известно, по отношение (не само) на германската социология, не е формулиран експлицитно. Въпросът, който организира и ръководи разсъжденията по-долу, е за познавателната печалба от изследването и рефлектирането на миналото на социологията в категориите на властта, а тъй като в разбирането си за властта следвам бурдийовисткото понятие1, това ще рече в категориите на “полето”. Студията в този смисъл претендира да бъде принос по-скоро към история на социологията и в частност към историята на германската социология, а темата за “местата” на жените в “полетата” на ранните социални науки в Германия е – както ще се опитам да покажа – особено подходящ „изпитателен полигон” за целите на формулирането и аргументирането на основния методологически проблем.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Миграцията като форма на еманципация? Мотиви и модели на преселване на жените

Анете Трайбел

 

1. Миграция и еманципация – заблуждаваща или подразбираща се взаимовръзка?

Изглежда необичайно миграцията да бъде свързвана тъкмо с еманципацията. Според общоприетото схващане мигрантките или мигрантите – били те бежанци или търсещи работа – са преследвани или неудовлетворени хора, които, мигрирайки, решават определен свой екзистенциален или най-малкото задълбочаващ се проблем, т.е. те спасяват живота си или правят по-поносимо положението си. Следователно миграцията удовлетворява основните човешки потребности от храна, телесна ненакърненост, сигурност, свобода от преследване, накратко: потребността от житейска перспектива. Обратно на това еманципацията не се схваща като нещо екзистенциално, а като допълнителна активност на онези, които вече са задоволили останалите си потребности.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Как младите жени предоговарят, отхвърлят и реконструират наложената им другост

Синове Бендиксен

 

Пристигайки в Берлин през януари 2004 г. за антропологичното ми теренно изследване върху второто поколение имигранти в Германия, нямаше как да пренебрегна разгорещения дебат в пресата за мюсюлманките, свързан най-вече с т.нар. „дебат за забрадката”: трябва ли да се разреши на мюсюлманките да работят като учители, в администрацията, в полицията и да бъдат забулени? Бях шокирана от медийното представяне на мюсюлманките като потискани, пасивни и „нежелаещи да се интегрират” по времето, когато наблюдавах „протестното шествие на забрадените” през февруари 2004 г. едновременно в Берлин и Париж, на което хиляди млади жени (и някои мъже) протестираха в защита на правото си да носят забрадка. По-късно в квартала ми в Берлин, Кройцберг1, всеки ден наблюдавах групи млади жени, които се смееха и се шегуваха на някой уличен ъгъл, някои от тях със забрадки, други – не; чудех се как приемат това постоянно медийно внимание. Какво въздействие върху всекидневния им живот в Берлин оказва постоянното медийно фокусиране върху тяхното „благополучие” и „духовен живот”?

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

За правилната употреба на търговията с хора. Спорове около един социален проблем и една правна квалификация

Надеж Рагару

 

Само в рамките на едно десетилетие търговията с хора (Traite des êtres humains – TEH), определена като „набирането, транспорта, прехвърлянето, подслоняването и приемането на лица чрез заплахата от използване или чрез употребата на сила” с цел сексуална експлоатация или не, се превърна в значима международна тема. Според Държавния департамент на САЩ през 2004 г. между 600 000 и 800 000 души в целия свят са станали жертви на търговията с хора, 80% от които са жени и деца (US State Department 2006: 11). В Европа Международната организация за миграциите (OIМ) смята, че всяка година и то само по отношение на сексуалната експлоатация броят на жертвите е 500 000. През 2006 г. по-сдържаната в оценките си Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОSСЕ) отбелязва, че „всяка година хиляди мъже, жени и деца стават жертви на трафика от и към държави членки на ОSСЕ1”. Неяснотите относно обхвата на явлението могат да си съперничат единствено с броя на участниците (държави, международни институции, неправителствени организации), допринесли за неговото нормативно и правно квалифициране, както и за формулирането на политиките за борба с него.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Германският дебат относно трафика на жени: наплив на проститутки от Източна Европа

Джени Кюнкел

 

Статията изследва дебата относно трафика на хора по време на Световното първенство по футбол през 2006 г. и се опитва да отговори на въпроса по какъв начин и с какви политически следствия темата за принудителната проституция е поставена на дневен ред. Обсъждана дотогава предимно в специализираните кръгове, около Световното първенство вниманието на широката общественост е привлечено от тази тема. Тя става важен момент от емоционалните дискусии в Германия, където от началото на 90-те години на ХХ век проституцията и миграцията отново се превръщат в обект на по-голям интерес.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Mount analogue. Theatre of thought

Снежанка Михайлова, Пиерсандра ди Матео

 

The point of departure for this new voyage towards Mont Analogue is the Theatre of Thought. We have been experiencing the terrible attraction of the unthinkable, which rather than securing a safe ground for theoretical reflection has opened onto a series of contradictions and collapses. The most difficult to get over perhaps is the relationship between theatre and event, two terms that seem inseparable but which, in their reciprocal attraction and repulsion, lead into an abyss, into the vortex that swirls between language and thought. In a constellation with four cardinal points – theatre, event, language, thought – every movement directs us towards the infinite, where what is at stake is a question of reality and its relation to representation.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: EN

Цена: 1.50 EUR

Националната държава, модернизацията и политическото гражданство на жените (1878-1944)

Красимира Даскалова

 

Следващият текст е опит да се покаже развитието на женските борби за политически права. Застъпва се идеята, че постиженията в еманципацията на женския пол в България започват далеч преди 1944 г. и са плод на колективните действия на държавата и женското движение в страната, катализирани от демонстрационния ефект на различни външни инициативи. Въпреки че получават частични избирателни права още през 1937 г., българските жени стават (де юре) пълноправни на мъжете избиратели едва в процеса на болшевизирането на страната, а именно в програмата на Отечествения фронт от 17 октомври 1944 г., с избирателния закон от 15 юни 1945 г. и с Димитровската конституция от 1947 г. Иронията е в това, че именно комунистическият режим обезсмисля тези права.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Полови неравенства в съвременното българското общество: един печели, губят всички

Милена Димитрова

 

В България съществува ясна законова рамка, кодифицираща равнопоставеността на различните групи в обществото. В публичното пространство тази юридическа кодификация се приема като достатъчна гаранция, която сякаш прави излишно повдигането на въпроса за (не)равното третиране на отделните социални, етнически, полови и други групи. Съществуват ли все пак устойчиво възпроизвеждащи се неравенства между половете в България, проблем ли са и за кого биха могли да са те? Според платформата на Световната банка равнопоставеността на отделните групи в една страна е от ключово значение както за развитието на обществото и икономиката, така и за благосъстоянието на отделния човек. Неравният достъп до ресурси, както и системното обезсърчаване на определени групи хора от активно включване в пазара на труда забавя икономическия растеж, с което оскъпява цената на живота за отделния гражданин и обуславя косвено поредица от социални напрежения (Световна банка 2000).

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Мисията и темите на Gender studies в България

Интервю на Марина Лякова с Татяна Коцева

 

Марина Лякова: Бих искала като начало да поговорим за развитието на Gender studies в България. Може ли изобщо да се говори, че има Gender studies у нас като самостоятелна дисциплина в социалните изследвания?

Татяна Коцева: Ако погледнем университетите, където би трябвало Gender studies да съществува като дисциплина за обучение, като университетска специалност, очевидно няма Gender studies. На бакалавърско ниво не съществува такава специалност. Това обаче не е специфика на българската образователна система – то се отнася и за западните университети. Gender studies дори и на Запад се срещат най-често на магистърско и на докторантско равнище. В България има магистърска програма в Софийския университет – “Социални изследвания на пола”. Тя следва нормалната логика на развитие на такъв тип магистратури, като обединява курсове от факултети с различна дисциплинарна насоченост – история, социология, литература, философия, т.е. отнася се до най-различни области.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Метаморфозите на жената – от домакиня към труженичка: образи на жената в сп. Жената днес (1949-1956 г.)

Вероника Димитрова

 

В този текст проблематизирам конструирането на образа на „жената труженичка” в първото десетилетие на социализма в България. Анализът фокусира върху официалното женско списание в споменатия период – Жената днес. Формирането на публично валидната представа за жена се реализира чрез оттласкването ú от и противопоставянето ú на буржоазната образна представа за „жената домакиня”, изграждан в женските списания отпреди 9 септември. Трябва обаче да уточним, че преходът между режимите на визуализация – от домакиня към труженичка – не е праволинеен. Определени процеси на „еманципация” на жената от домакинството са доловими в образите ú отпреди 9 септември, както и обратното – симптоми за завръщане на жената в лоното на домакинството са налице и в средата на 50-те години.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Джендър представи и практики на постсоциалистическите градски семейства в България

Невена Димова

 

Започнах да се интересувам от oтношенията между мъжете и жените в съвременните софийски семейства, когато един сравнително нов феномен привлече вниманието ми. Посещавайки детските площадки в квартал “Лозенец” в София с моята двегодишна дъщеря, забелязах, че не малък брой бащи водят малките си деца на разходка, на игри на площадките и се грижат за тях, без видимото присъствие на майка или баба. Заинтригувана от тази гледка, започнах да разпитвам тези бащи как участват в отглеждането на децата си. Така се насочих към проучване на ролите на мъжете и жените, разделението на задълженията между двата пола и нагласите и представите за мъжко/женско в семейства с малки деца до три години. Изборът ми на семейства с малки деца не е случаен. Те са интересни с това, че традиционно бебета и деца до 2 и дори до 3 години в България се от- глеждат в семейна среда, от членове на семейството от женски пол (майки, баби, лели и т.н.). Точно в тези семейства сега се забелязва все по-честото присъствие на бащи, които се грижат за децата си на обществени места.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Джендър аспекти на българския уличен некролог

Емилия Карабоева

 

Ако не се раждаш жена (а ставаш такава) – то как умираш жена? Пра- ви ли се разлика между жените и мъжете дори след смъртта, когато биологическите особености наистина вече нямат значение? Това са въпросите, които тази статия ще се опита да разгледа през призмата на сравнително изследване върху уличните некролози у нас и вестникарските семейни съобщения за смърт и биографичните посмъртни статии извън България. Независимо от масовото присъствие на уличния некролог във всекидневието ни и от внушителната литература, посветена на смъртта, обявите за смърт и помен – макар и пряко свързани с отношението към смъртта и мъртвите – са систематично маргинализирани от социолози и антрополо- зи, от историци и философи.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Борбата с половата дискриминация е самотно занимание

Интервю на Вяра Ангелова с адвокат Маргарита Илиева

 

Вяра Ангелова: Каква е разликата между половата и сексуалната дискриминация от гледната точка на правото?

Маргарита Илиева: Полова дискриминация е налична при по-неблагоприятно третиране на даден човек, по думите на закона, причинено от пола – женски, мъжки или сменен. „Сексуална дискриминация” е неточно понятие от гледна точка на закона. Той борави със „сексуален тормоз”, дефиниран като вид дискриминация, като отделно нарушение. Става въпрос за нежелано от реципиента поведение със сексуално естество, което има като резултат унизеност или усещане за враждебна среда. Независимо от пола си ние можем да станем жертва на сексуален тормоз. И двата пола могат да станат жертви на извършители и от двата пола, не е непременно извършителят да бъде от обратния пол, например мъж може да стане обект на тормоз от друг мъж,независимо дали става дума за хомосексуален тормоз или друг. Налице са множество възможни комбинации.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Хомосексуалността през погледа на българските студенти: опит за реконструкция

Вяра Ангелова, Марина Лякова

 

Проблемът за хомосексуалността в българското общество представлява особен изследователски залог. Не само защото относително малко са проведените до момента изследвания в България по тази тема. Темата е важна и като критически жест на противопоставяне на тенденцията проблемите на сексуалното различие да се изтласкват от центъра на общественото внимание, да се мислят като далечни и незначими. Ако разгледаме законовата база, която не просто регулира социалните отношенията, а изразява определена политическа и обществена воля, можем да установим, че в традицията на българските закони сексуалното различие не се третира като част от въпроса за равнопоставеността. Показателно е, че в нито една българска конституция не се говори за равните права на индивидите на базата на сексуалната ориентация. В България няма закон, който да урежда въпроса за съвместното съжителство (партньорство, брак) на лица от един и същи пол, както и възможността на еднополови двойки да отглеждат деца

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Готвачката и готвачът (Женско и мъжко в кухнята)

Райчо Пожарлиев

 

Целта на този текст е да скицирам хоризонтите на една възможна идентификация на мъжкото и женското, както и на социалните и властови диспозиции между тях на територията на един толкова важен човешки феномен като културата на храненето и дейностите, свързани с него. Предварително ще отбележа, че тук не става дума единствено за хоризонтално обособяване на типове социални – женски и мъжки пространства, вследствие на формите на разделението на труда. Пример за подобно обособяване ни дава френският антрополог Лероа-Гуран в анализа си на относително отделените мъжки и женски места още в „одомашненото пространство” на първобитното семейство от късния палеолит. В пещерното разположение на първичната първобитна общност Гуран открива предметните обективации, знаци на мъжкото и женско присъствие.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

selyanin, selyanka – Изпитание на идентичността

Снежана Попова

 

Обект на изследване в статията е животът на символните неравенства в новите медии и по-специално – в интернет дискусиите. Интересуват ни отношенията между вербалната (само)организация на дискусията и работата на същата тази дискусия по посока на минимализиране и/или макси- мализиране на различия. За изучаване са избрани „селянин” и „селянка” – конструкции, чието функциониране като знаци на пренебрежение в последните години зачестява. Гледната ни точка обаче е откъм практиките на интернет обсъждането (иницииране на дискусия, количествени и времеви параметри, фигури, прекратяване), а не откъм социалното разслояване и придружаващите го неравенства.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Отвъд архетипа

Дарин Тенев

 

Ако има причина да се престраша да говоря за прекрасната поредица „Архетип” въпреки наличието на толкова много класически филолози и философи, които несъмнено биха го направили по-добре от мен, ако прео- долявам притеснението си на неспециалист, то е, защото мисля, че тъкмо като неспециалист, като не-посветен и не достатъчно компетентен, бих могъл да споделя една гледна точка, откъм която би се разкрила в различ- на светлина значимостта на този издателски проект на Фондацията за българска литература. Все пак боязливостта не ми позволява да започна със собствени думи, поради което на прага на този текст бих искал да по- ставя думи, взети от един от преведените томове в поредицата, един цитат от Изократ, тъй като реших, че известният оратор ще може вместо мен да изпълни тази роля – да каже начални думи.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR

Критика и хуманизъм след 20 години и 30 броя

Добрин Тодоров

 

В началото на посттоталитарния период ентусиазмът от падането на десетилетни ограничения обхваща широки слоеве от българското обще- ство, в това число и мнозина хуманитари. Те предприемат трескава дей- ност в разни посоки. Една от тях е създаването на нови академични ин- ституции със съответните печатни органи. Важна част от този процес на разкрепостяване и опитване на новата духовна свобода е инициатива за основаване на Институт за социална критика, чийто периодичен орган става списание „Критика и хуманизъм” („К&Х”). Заедно с него се издава годишник на института и се създава едноименна издателска къща. Тези начинания са дело на вече позната група от съмишленици, които продъл- жават да работят заедно в новите условия и представят публично свои виждания за обновяване на хуманитарните изследвания. Тя включва учас- тниците в съществувалия от края на 70-те и през 80-те години на ХХ век „Марксов семинар”. Става дума за няколко философи и социолози около Деян Деянов – Андрей Бунджулов, Лиляна Деянова, Красимир Кънев, Ди- митрина Петрова, Андрей Райчев и др.

купи статията

Автор: HSSFoundation

Език: BG

Цена: 1.50 EUR