Калина Ганева, докторант по философия, НБУ

В анализа си съм използвала пет структурирани дълбочинни интервюта с представители на Протестна мрежа, проведени през 2014г. Фокус на изследване са темите за доверието, което се изгражда между хората в тогава създалата се група, недоверието към управляващото мнозинство, както и ролята на медиите като инструмент за мобилизиране и манипулиране на обществените нагласи.

Текстът е написан в рамките на проект „Гражданска практика за студенти и учители: Протестите след 2011 г.“, финансиран по програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. (www.ngogrants.bg).

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

sponsori

logo

pdf-icon

пълна версия на проекта