Име: Христо Гьошев Email: hgyoshev@nbu.bg Позиция във ФХСИ: член Позиция в университет/научен институт: Главен асистент. Нов български университет, Департамент „Философия и социология“ Образование и научни степени 2005 Доктор, шифър История на философията, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисертация: „Към произхода на конститутивната проблематика за разума във философията на Й. Г. Фихте“ публикации книги 2013 Идентичност и нормативност.…

Име: Том Джунс Email: junes.tom@gmail.com Позиция във ФХСИ:  член Образование и научни степени юли 2011 доктор по история, Льовенски католически университет април 2006 Honours Bachelor of Arts in History, Университет на Южна Африка септември 2003 магистър по източноевропейски езици и култури, Льовенски католически университет Публикации Монографии (2016) Pokolenia PRLu. Ruch Studencki w Polsce, 1944-1989 [Generations…

Име: Милена Якимова Email: milena_i@mail.orbitel.bg Позиция във ФХСИ: член Позиция в университет/научен институт: доцент в катедра Социология, СУ магистърска степен 1994 г. – магистър по социология, Софийски Университет „Св. Кл. Охридски” докторска степен 2004 г. – доктор по социология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, ВАК дисертация: „Късна модерност и идентичност (социологически концептуализации на съвременността)”   публикации…

Име: Мила Минева Email: mineva.milla@gmail.com Позиция във ФХСИ: член на управителния съвет Позиция в университет/научен институт: Гл. ас. СУ „Св. Климент Охридски”, катедра магистърска степен 1999 културология, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ публикации книги (2009) Пътеводител 2020, София: Икономедия. (2009) Социологията пред предизвикателството на различията, съставителство съвместно с проф. Иван Стефанов, София: УИ „Св. Климент Охридски“.…

Име: Елица Станоева Email: elitza.stanoeva@metropolitanstudies.de Позиция във ФХСИ: член Позиция в университет/научен институт: хоноруван асистент в Катедра „Социология“ на СУ „Св. Климент Охридски“ Образование и научни степени 2013 доктор по история, Технически университет на Берлин 2004 магистър по история: Централноевропейски университет, Будапеща 2003 магистър по философия: Софийски Университет „Св. Климент Охридски“   публикации книги (2016) София:…

Име: Ваня Серафимова Email: serafimova_v@hssfoundation.org Позиция във ФХСИ: изпълнителен директор магистърска степен социология, 1995 – 2001, ПУ „Паисий Хилендарски” докторска степен 2002 – 2004, Институт по социология, БАН публикации статии (2009) Към свобода и признание: ограничения и преплитания в процеса на социализация – В: Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, 52 (4) – „Хуманитарни и…

Име: Боян Манчев Email: hssfoundation1@gmail.com Позиция във ФХСИ: член Позиция в университет/научен институт: Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж (Париж), преподавател в НБУ магистърска степен магистърска теза: „Опит за типология на авангардните течения в живописта от началото на ХХ век” докторска степен дисертация: “Наративната система в романите на Достоевски” (1998). публикации книги (2009)…

Име: Боян Знеполски Email: boyanzep@gmail.com Позиция във ФХСИ: член на управителния съвет Позиция в университет/научен институт: доцент, Софийски университет “Св. Климент Охридски” магистърска степен 1994 – Висше училище за социални науки (EHESS, Paris) 1993 – Софийски университет “Св. Климент Охридски” докторска степен 1999 – Висше училище за социални науки (EHESS, Paris) публикации книги (2007) Пределите на…

Име: Благовест Златанов Email: blagovest.zlatanov@slav.uni-heidelberg.de Позиция във ФХСИ: член Позиция в университет/научен институт: Доц. д-р СУ, ФСФ,Теория на литературата магистърска степен 1986-1991 – Българска филология, СУ “Св. Климент Охридски” докторска степен 1999 – Теория на литературата, СУ „Св. Климент Охридски“ дисертация “Интенция и смисъл на стиховия текст”   публикации книги Монографии: (2002) Интенция и смисъл на…

Име: Албена Хранова Email: albena.hranova@gmail.com Позиция във ФХСИ: член Позиция в университет/научен институт: Доц. д-р. ПУ “Паисий Хилендарски” ФФ,“Българска литература и теория на литературата” магистърска степен 1985 Славянска филология – Пловдивски университет докторска степен 1994 Доктор по филология хабилитация 1998 Доцент по българска литература публикации статии, въведения, съставителства (2003) Митопоетическият текст: приключвания. В: Литературни култури и социални…

Име: Мартин Стефанов Канушев Email: mkanoushev@gmail.com Позиция във ФХСИ: член Позиция в университет/научен институт: Доцент по социология в Нов български университет, София Образование: хабилитация 2007 – Хабилитация по социология, Институт по социология, Българска академия на науките, Секция “Социология на отклоняващото се поведение” Хабилитационен труд: “Социалното конструиране на девиантния субект”   докторска степен 2000 – Доктор по социология,…

Име: Димитър Вацов Email: vatsov_d@hssfoundation.org Позиция във ФХСИ: Председател на Управителния съвет Позиция в университет/научен институт: доцент, департ. Философия и социология, НБУ Образование: Доцентура доцент по съвременна философия, Нов български университет, департамент Философия и социология, 2007 хабилитационен труд: „Свобода и признаване. Интерактивните извори на идентичността” докторантура доктор, шифър онтология, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ дисертация:…

Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София (ФХСИ)

независима неправителствена организация

Фондацията е основана през 1990 г. като Дружество за разпространение на научни знания „Критика и хуманизъм”, а през 2002 г. е пререгистрирана под настоящото си име по новия закон за неправителствените организации в България.

ФХСИ развива изследователски, издателски и публични дейности:

Изследователски проекти

Изследванията на ФХСИ са с подчертано академичен профил, но в тясна връзка с актуалните проблеми на съвременните общества. Основна цел на ФХСИ е да използва и развива критическия потенциал на хуманитарните и социални науки за диагностика и анализ на предизвикателствата, пред които се изправя представителната демокрация днес – в български, европейски и глобален контекст.

Изследователски акценти:

  • Европейският либерален проект и критиките на неолиберализма
  • Суверенност, нация и гражданство – локални и глобални контексти
  • Гражданското общество и социалната критика днес – между теорията и практиката
  • Въобразените общности и техните политически употреби
  • Всекидневие, потребление и политики на себе си
  • Власт и съпротиви, легалност и легитимност днес
  • Нормативни порадокси в посткомунистическите общества

Издателски проекти

ФХСИ е издател на сп. Критика и хуманизъм (две книжки годишно на български език и англисйки език), на електронното списание КХ review, както и на други извънредни публикации – специални международни броеве на сп. Критика и хуманизъм, както и издания на сборници и монографии.

Публични инициативи

ФХСИ инициира и организира множество публични форуми – семинари, конференции, дискусии, премиери и др. Постоянен форум на ФХСИ е академичният семинар Предизвикателства пред представителната демокрация днес, който се провежда веднъж месечно.

ФХСИ работи в сътрудничество с широка мрежа от университетски центрове, научни институти и неправителствени организации в България и Европа.

Повече за историята на списанието и Фондацията може да откриете тук.