Изследването е проведено в периода 19 октомври до 29 ноември 2020 г. и обхваща централните новинарски емисии на двете медии, както и осем актуални предавания: „Референдум“, „Панорама“, „Денят започва с Георги Любенов“ (събота), „Денят започва с Георги Любенов“ (неделя), „Събота 150“, „Неделя 150“, „Политически НЕкоректно“ (с Петър Волгин, събота), „Политически НЕкоректно“ (със Силвия Великова, неделя). 

Въз основа на получените резултати, изследователският екип ще отговори на въпросите дали и как обществените медии изпълняват обществената си функция, както и дали разпространяват дезинформация и „фалшиви разкази“. Ще научите още кои са най-отразяваните теми в новините и предаванията на БНТ1 и „Хоризонт“, кои са най-представените гледни точки, какви са приликите и разликите в дневния ред и подходите на двете медии. 

Изследването „Колко обществени са обществените медии?“ е проведено от екип на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“. То е подкрепено финансово от Фонд „Активни граждани“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство: www.activecitizensfund.bg.

Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София и Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

logo

pdf-icon

пълент текст на доклада от изследването